ČÍM SA MÔŽEM STAŤ?

Môžete si vybrať z 8 bakalárskych študíjnych programov

Pozemné stavby a architektúra

A

bsolvent študijného programu získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore pozemné stavby s orientáciou na prípravu a realizáciu architektonických stavieb. Získa a pochopí teoretický základ z exaktných a prírodných vied, ako aj humanitných a ekonomických vedných disciplín. Na tento všeobecný zámer nadväzujú inžinierske vedy , ktoré tvoria vstupy pre základy aplikovaných vedných disciplín z architektúry, navrhovania a realizácie konštrukcií pozemných, inžinierskych a environmentálnych stavieb.

Z uvedeného programu môžeš pokračovať na jednom zo 4 študijných programov inžinierskeho stupňa:

Absolvent študijného programu získa ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore pozemné stavby s dôrazom na technickú stránku architektúry pri vývoji, projektovaní a realizácii budov. Bude schopný tvorivo a vedecky pristupovať k technickým problémom architektúry, nachádzať a zavádzať vlastné riešenia problémov pri návrhu a realizácii nových architektonických diel ako aj pri obnove a modernizácii pôvodných budov.

Viac na:

Katedra konštrukcií a pozemných stavieb

Študijný program pozemné stavby a architektúra je zameraný na výchovu stavebného inžiniera, vysokoškolsky kvalifikovaného odborníka  pre koncepčnú tvorivú  návrhovú činnosť a projektovanie pozemných stavieb /obytných, občianskych, priemyselných, poľnohospodárskych/. Študijný program vytvára predpoklady pre získanie autorizácie v komore architektov alebo stavebných inžinierov

Viac na:

Katedra architektúry

Absolvent nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu, jeho vedúci alebo samostatný zodpovedný pra­covník v oblasti  navrhovania optimálnych riešení inštalačných, energetických a riadiacich systémov v budovách, vývoja nových technológií  a zariadení techniky prostredia budov, v oblasti realizácie pozemných stavieb v technických a technologic­kých útvaroch pri zabezpečení aplikácie zariadení a koordinácie súčastí technického zariadenia budov,  tiež v oblasti ochrany životného prostredia pri výstavbe a prevádzke budov, v štátnej správe a regionálnom rozvoji, vo vzdelávacej sústave a pod.

Viac na:

Katedra technických zariadení a budov

Absolvent nájde uplatnenie ako samostatný a riadiaci pracovník tímu pri navrhovaní a zhotovovaní či rekonštrukciách nosných konštrukcií pozemných stavieb, uplatní sa v útvaroch štátnej správy, v orgánoch miestnej samosprávy, v investorských útvaroch, v projekčnej činnosti, marketingu, vzdelávacej sústave, regionálnom rozvoji, ale aj v riadiacej a podnikateľskej sfére.

Viac na:

Katedra betónových konštrukcií a mostov

Katedra kovových a drevených konštrukcií

Katedra stavebnej mechaniky

Katedra geodetických základov

Vybrané študentské práce

Ing2

Administratívna budova

Bc. Lukáš Zelem

Ing2

RRS Chopok – rekonštrukcia

Bc. Peter Hartman

Ing3

Autosalón

Bc. Oliver Krámsky

Ing4

Vinársky komplex

Bc. Jozef Raškovič

 

Inžinierske konštrucie a dopravné stavby

Prečo sa prihlásiť na IKDS?

Len absolvovaním tohto odboru môžeš potom pokračovať na inžinierskom stupni v štúdiu tých najzaujímavejších stavieb
Sveta ako sú mosty, tunely, obrovské priehrady či cesty. Práve tento odbor Ti dá najlepšie základy statiky a
konštruktérskych znalostí a teda aj skvelý predpoklad do budúcnosti stať sa jedným z najlepšie platených odborníkov.

Pre koho je vhodný IKDS stupeň?

Odbor IKDS je vhodný pre všetkých študentov, ktorí sú aspoň priemerne zdatný v matematike, s víziou pre veľké životné
ciele. S víziou byť súčasťou veľkých stavieb a zapísať sa do dejín stavebníctva. Inžinierske konštrukcie a dopravné
stavby predstavujú a vždy predstavovali vrchol staviteľstva a od pradávna patrili medzi najdôležitejšie stavby ľudstva.
Na inžinierov, ktorí navrhli významné inžinierske dielo, alebo ktorí posunuli hranice inžinierskych vedomostí sa nikdy
nezabudne. Ak chceš byť súčasťou elity v oblasti stavebníctva, tak tento odbor je určený práve pre teba.

Čo sa naučíš na Bc. stupni?

Naučíš sa základy statiky a konštruovania a oboznámiš sa zo základnými druhmi inžinierskych stavieb. Naučíš sa pracovať
samostatne aj v tíme. Získaš výborný základ pre pokračovanie na inžinierskom stupni, kde sa potom môžeš špecializovať
na oblasť, ktorá Ťa najviac zaujala.

 

Z uvedeného programu môžeš pokračovať na jednom zo 2 študijných programov inžinierskeho stupňa:

Prečo si vybrať tento odbor?

Ak sa chceš v  budúcnosti podieľať na veľkolepých stavbách mostov, priehrad, tunelov či mrakodrapov nieje o čom ďalej
rozmýšľať. Odbor IKDS Ti dá vedomosti a schopnosti s ktorými sa vo Svete určite nestratíš. Samozrejme aj finančné
ohodnotenie odborníkov z tejto oblasti je násobne vyššie. Záleží len na tvojej šikovnosti a ochote na sebe pracovať.

Po absolvovaní tohto odboru porozumieš ako fungujú aj tie najväčšie mosty Sveta. Budeš vedieť prečo musí mať most taký tvar ako má, vďaka čomu môže daná stavba stáť a ako sa dá taká konštrukcia vôbec postaviť.

Čo ponúkame?

Ponúkame štúdium na európskej úrovni s využitím najmodernejších výpočtových programov a aktuálnych poznatkov.
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby sú v porovnaní s inými súčasnými študijnými programami na Stavenej fakulte
STU najkompatibilnejším študijným programom známym na renomovaných zahraničných univerzitách pod označením “civil engineering”.
Táto skutočnosť je nevyhnutnou podmienkou uznania diplomu absolventa Stavebnej fakulty STU v zahraničí.

Ako sa môžeš uplatniť v praxi?

Vďaka množstvu vedomostí a komplexnému pohľadu na rôzne konštrukcie, ktorý získaš počas štúdia sa uplatníš takmer v akomkoľvek kolektíve v rámci stavebníctva, či už ako statik, stavbyvedúci, manažér, alebo projektant. V rámci odboru IKDS sa v druhom stupni štúdia špecializuješ na vybraný druh inžinierskych stavieb (mosty, geotechnika, cesty), čo Ti dá základný predpoklad stať sa odborníkom vo výborne platenej úzko-špecializovanej oblasti. Množstvo našich absolventov sa ihneď po ukončení štúdia úspešne zamestnalo vo svetoznámych firmách vo Veľkej Británii, Švajčiarsku či Nemecku.

Viac na:

Katedra betónových konštrukcií a mostov

Katedra dopravných stavieb

Katedra geotechniky

Prečo si vybrať tento odbor?

Tvojou doménou sa stanú najmä budovy. Štúdium na tomto odbore Ti dá základy stať sa uznávaným statikom v oblasti
pozemných stavieb (administratívnych a výškových budov, rodinných domov a pod.)

Čo ponúkame?
Ponúkame štúdium na európskej úrovni s využitím najmodernejších výpočtových programov a aktuálnych poznatkov. Výborné
základy vzdelania na ktorých môžeš ďalej stavať svoju kariéru či už v nejakej firme, alebo ako samostatný statik so
špecializáciou na obytné budovy. Naučíme Ťa efektívne pracovať s najnovšími programami a komplexne porozumieť danej
problematike.
Ako sa môžeš uplatniť v praxi?

Uplatníš sa ako konštruktér v oblasti pozemných stavieb (budovy, rodinné domy) ale aj ako manažér, stavbyvedúci či
špecialista pri novostavbách a rekonštrukciách. Základy statiky a dynamiky v kombinácii s ostatnými predmetmi, ktoré
počas štúdia absolvuješ Ťa pripravia zastávať v budúcnosti jednu z vedúcich pozícií v oblasti pozemného staviteľstva.
Bez konštruktéra je projekcia a výstavba akejkoľvek budovy nemysliteľná.

Viac na:

Katedra betónových konštrukcií a mostov

Katedra kovových a drevených konštrukcií

Katedra stavebnej mechaniky

Katedra geotechniky

Vybrané študentské práce

Cestný most

Bc. Radoslav Vida

Lávka pre peších

Bc. Ján Brodniansky

WaterTower

Bc. Kamil Laco

Mimoúrovňová križovatka “Rača”

Bc. Pavol Pólya

 

Vodné stavby a vodné hospodárstvo

 

J

e jediný akreditovaný program svojho druhu na Slovensku.

Absolvent sa naučí základné teoretické a praktické postupy pri navrhovaní vodohospodárskych stavieb (hate, priehrady, úpravy tokov, vodné elektrárne), naučí sa o hospodárení s vodou v krajine, vo vodohospodárskych sústavách a v komunálnom a v priemyselnom sektore. V náplni štúdia je aj protipovodňová ochrana územia. Do štúdia sú zaradené aj praktické ukážky v laboratóriách a výučba v teréne.

Z uvedeného programu môžeš pokračovať na  študijnom programe inžinierskeho stupňa:

V rámci inžinierskeho stupňa je možné sa rozhodnúť pre jednu zo štyroch špecializácií a prehĺbiť v nej svoje poznatky: vodného hospodárstva krajiny, hydrotechniky, zdravotného a environmentálneho inžinierstva a geotechniky.

Prečo si vybrať tento odbor?

Absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore vodné stavby a vodné hospodárstvo. Bude pripravený na štúdium študijného programu druhého stupňa alebo na vstup na trh práce.

V prípade vstupu na trh práce nájde uplatnenie vo viacerých profesiách vodného staviteľstva a v oblasti prevádzky vodohospodárskych podnikov povodí, v prevádzke podnikov vodární a kanalizácií. Nájde uplatnenie aj v orgánoch štátnej správy a miestnej samosprávy a v organizáciách vykonávajúcich správu a prevádzku vodného hospodárstva, ako podnikový a závodný vodohospodár, asistent projektanta vodohospodárskych stavieb, ako prevádzkovateľ melioračných zariadení.

Čo ponúkame?

Absolvent nadobudne vedomosti v oblasti:

– stavby ovplyvňujúce prirodzený pohyb vody v prírode (vzdúvacie stavby, stavby pre obnoviteľné zdroje energie, nádrže, protipovodňové objekty),
– líniové stavby majúce výrazný krajinotvorný účinok (napr. pozemné komunikácie, vodné cesty, líniové ochranné protipovodňové stavby),
– zásady koncepčného a dispozičného riešenia veľkých stavieb v krajine,
– biokoridory na stavbách,
– objekty a zásahy eliminujúce negatívne vplyvy povrchovej vody na krajinu (povodne, erózia),
– stavby, objekty a technológie zlepšujúce kvalitu vôd,
– postupy a zásahy, ktoré regulujú výskyt a režim pohybu povrchovej a podzemnej vody,
– zásady pre návrh stavieb a ich prevádzky s ohľadom na tvorbu a ochranu prostredia.

Ako sa môžeš uplatniť v praxi?

Absolvent bude stavebným inžinierom – odborníkom v oblasti stavieb, ktoré majú zásadný vplyv na ochranu územia a procesy týkajúce sa najmä vodného a dopravného režimu územia.

 

Viac na:

Katedra vodného hospodárstva krajiny

Katedra hydrotechniky

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Katedra geotechniky

Vybrané študentské práce

Rozšírenie vodovodnej siete

Bc. Matúš Zemčák

Vodohospodársky systém

Bc. Michal Červeň

Analýza protipovodňovej ochrany

Bc. Juraj Vráblik

Malá vodná elektráreň

Bc. Peter Roth

 

Geodézia a kartografia

A

bsolvent získa úplné vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa absolvovaním predmetov tvoriacich teoretický, odborný a technicko-aplikačný základ štúdia. Teoretický základ absolventa sa buduje štúdiom prírodných vied – matematiky, fyziky a geológie, na ktoré nadväzujú disciplíny odborného teoretického charakteru – geodézia, matematická geodézia, spracovanie a analýza meraní, sférická astronómia a kozmická geodézia a fyzikálna geodézia. Ťažiskom štúdia je zvládnutie disciplín s technicko-aplikačným charakterom, medzi ktoré patria lokálne geodetické siete, inžinierska geodézia, fotogrametria, geoinformatika, topografia, kartografická tvorba a reprodukcia, pozemkové úpravy, katastrálne mapovanie a kataster nehnuteľností.

Prečo si vybrať tento program?

Absolvent nachádza uplatnenie vo všetkých oblastiach rezortu geodézie, kartografie a katastra, v štátnych a investorských organizáciách, v orgánoch štátnej správy ako aj v podnikateľskom sektore. Je pripravený na inžinierske štúdium v študijnom programe geodézie a kartografie.

Z uvedeného programu môžeš pokračovať na  študijnom programe inžinierskeho stupňa:

V rámci inžinierskeho stupňa je možné sa rozhodnúť pre jednu zo štyroch špecializácií a prehĺbiť v nej svoje poznatky: inžinierska geodézia, globálna geodézia, geoinformatika, kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy.

Čo ponúkame?

Absolvent sa naučí pracovať s aktuálnymi technológiami pre zber a analýzu dát pri tvorbe máp, budovaní geodetických sietí, tvorbe 3D modelov stavebných objektov, meraní tiažového poľa alebo pri astronomických meraniach. Moderné laboratóriá sú vybavené výkonnými počítačmi s rozličnými systémami využiteľnými pre aplikácie geografických informačných systémov aj digitálnej fotogrametrie – k dispozícii sú teda napr. aj 3D monitory pre stereoskopické zobrazenie. Počas štúdia sa teda absolvent môže naučiť pracovať aj s modernými univerzálnymi meracími stanicami, 3D terestrickým laserovým skenerom i s gravimetrom.

Čím sa môžeš stať?

Uplatnenie absolventa po ukončení inžinierskeho stupňa štúdia je v teoretickej oblasti pri poznávaní Zeme a jej fyzikálnych prejavov, budovaní geodetických sietí pri projektovaní a realizácii stavieb, tvorbe krajinného prostredia, informačných systémov o území a katastri, v inžinierskych činnostiach pozemkových úprav, tvorbe máp, mapových diel a priestorových systémov. Môže pracovať v štátnych investorských organizáciách, vedeckovýskumných ústavoch, v orgánoch štátnej správy na centrálnej, územnej a miestnej úrovni, ako aj v podnikateľskom sektore.

Viac na:

Katedra geodézie

Katedra geodetických základov

Stavby na tvorbu a ochranu prostredia

A

bsolvent bude stavebným inžinierom – odborníkom v oblasti stavieb, ktoré majú zásadný vplyv na ochranu územia a procesy týkajúce sa najmä vodného a dopravného režimu územia. Oblasti uplatnenia: príprava stavieb a projektovanie, účasť na spracovaní dokumentácie posúdenia vplyvu stavieb na životné prostredie v zmysle zákonnej metodiky EIA, realizácia stavieb – najmä postupy eliminujúce negatívne vplyvy na prostredie, vedenie príslušných konaní na stavebných úradoch a úradoch životného prostredia, inšpekčná a kontrolná činnosť v príslušných orgánoch ochrany životného prostredia pri príprave, realizácii a prevádzke stavieb, činnosť v organizáciách spravujúcich a prevádzkujúcich stavby a objekty

Z uvedeného programu môžeš pokračovať na jednom zo 4 študijných programov inžinierskeho stupňa:

Absolvent získa ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore krajinárstvo a krajinná architektúra. Bude rozumieť podstate fyzikálnych, geovedných, biologických, ekologických zákonitosti prebiehajúcich v prírode a interakcii medzi prírodnými a antropickými zložkami. Bude rozumieť princípom trvalo udržateľného vývoja v komplexe tvorby a ochrany životného prostredia, súčasne bude rozumieť technológií skvalitňovania a zhodnocovania jednotlivých zložiek krajiny.

Viac na:

Katedra vodného hospodárstva krajiny

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Absolvent nájde uplatnenie ako samostatný a riadiaci pracovník pri koordinovaní projektov posudzo­vania stavebnej činnosti na životné prostredie. Ďalej môže pôsobiť pri návrhoch novostavieb a pri rekonštrukciách jestvujúcich stavieb, a to všetko vo vzťahu k  znižova­niu energetickej náročnosti budov a zaťaženia životného prostredia, ďalej sa môže uplatniť v projekčných zložkách, v útvaroch štátnej správy, v orgánoch miestnej samosprávy, regionálneho rozvoja, v riadiacej a  podnikateľskej čin­nosti, ako aj vo vzdelávacej sfére.

Viac na:

Katedra technických zariadení a budov

Absolvent bude stavebným inžinierom – odborníkom v oblasti stavieb, ktoré majú zásadný vplyv na ochranu územia a procesy týkajúce sa najmä vodného a dopravného režimu územia. Oblasti uplatnenia: príprava stavieb a projektovanie, účasť na spracovaní dokumentácie posúdenia vplyvu stavieb na životné prostredie v zmysle zákonnej metodiky EIA, realizácia stavieb – najmä postupy eliminujúce negatívne vplyvy na prostredie, vedenie príslušných konaní na stavebných úradoch a úradoch životného prostredia, inšpekčná a kontrolná činnosť v príslušných orgánoch ochrany životného prostredia pri príprave, realizácii a prevádzke stavieb, činnosť v organizáciách spravujúcich a prevádzkujúcich stavby a objekty.

Viac na:

Katedra hydrotechniky

 

Technológie a manažérstvo stavieb

Prečo sa prihlásiť na TMS?

Len absolvovaním tohto študijného programu v odbore Stavebníctvo môžeš potom pokračovať na inžinierskom a doktorandskom stupni v študijnom programe Technológia stavieb a uplatniť sa ako stavebno-technologický projektant a realizátor pozemných a inžinierskych stavieb. Práve tento študijný program Ti dá najlepšie základy na prípravu, realizáciu a údržbu stavieb s využitím informačných technológií, ako sú BIM (Building Information Modeling), ktoré sa budú uplatňovať vo všetkých vyspelých krajinách sveta. Ak si manažérsky ladený, môžeš v praxi pôsobiť ako manažér kvality, ekológie alebo bezpečnosti práce, resp. ako facility manažér.. Nás odbor je praxou vyhľadávaný a absolventi nemajú problém zastávať významné posty v investorských a dodávateľských stavebných organizáciách.

Pre koho je vhodný bakalársky stupeň TMS?

Študijný program TMS je vhodný pre všetkých študentov, ktorí sú aspoň priemerne zdatný v matematike, s víziou pre veľké životné ciele, ako je budovanie atraktívnych stavieb doma i v zahraničí. Technológia a manažérstvo stavieb sú späté so všetkými stavbami na svete. Na príklade atraktívnych stavieb a arabskom ale aj inom je možné pozorovať, že stavbu nie je tak náročné navrhnúť, ako ju dokázať efektívne postaviť aj v tých najnáročnejších podmienkach (púšť, more, pralesy a pod). Tento odbor je vhodný pre študentov, ktorý majú manažérske schopnosti realizovať stavby, technológia výstavby je pre nich koníčkom a tešia sa z toho, ako im stavba rastie pred očami. Stavba sa buduje na niekoľko desaťročí a jej realizátor zostane na dlho zapísaný v pamäti ľudí. Ak chceš byť súčasťou rodiny významných realizátorov stavieb v oblasti stavebníctva, tak tento odbor je určený práve pre Teba.

Čo sa naučíš na Bc. stupni?

Naučíš sa základy projektovania, prípravy a realizácie pozemných a inžinierskych stavieb, spoznáš stavebné materiály používané v stavebníctve, technické zariadenia budov, ako sú zdravotechnika, vykurovanie, vzduchotechnika a ekonomicko-manažérske disciplíny Ti dajú základy na manažovanie stavebných procesov a stavieb. Naučíš sa pracovať samostatne aj v tíme. Získaš vedomosti v oblasti informačných technológií na prípravu projektov organizácie výstavby. Získaš výborný základ pre pokračovanie štúdia na inžinierskom stupni, kde sa potom môžeš špecializovať na problematiku v oblasti technológie stavieb alebo materiálového inžinierstva a vykonávať riadiace funkcie v stavebných výrobných organizáciách.

Z uvedeného programu môžeš pokračovať na  študijnom programe inžinierskeho stupňa:

Prečo si vybrať tento odbor?

Ak sa chceš v  budúcnosti podieľať na príprave a realizácii pozemných a inžinierskych stavieb, tak práve tento študijný program je šitý pre Teba. Je úžasné sledovať, ako stavba, ktorú obdivujú mnohí ľudia prešla práve Tvojou manažérskou aktivitou. V tomto študijnom programe sa môžeš realizovať v investorských organizáciách a v realizačných firmách ako časový plánovač, rozpočtár, hlavný stavbyvedúci a manažér stavieb, manažér kvality, ekológie a BOZP. Môžeš pôsobiť ako stavebný dozor investora, ale aj ako projektant stavieb s uplatnením systému BIM (Building Information Modeling), facility manažér pri zabezpečovaní chodu stavby a jej údržby, výskumný pracovník v oblasti skúšobníctva, materiálového inžinierstva a ako technológ pri renováciách historických stavieb. Odbor TS Ti dá vedomosti a schopnosti, s ktorými sa v praxi nestratíš doma i vo svete. Naši absolventi sú najuplatnenejší na trhu práce. Samozrejme aj finančné ohodnotenie odborníkov z tejto oblasti je násobne vyššie. Záleží len na Tvojej šikovnosti a ochote na sebe pracovať. Po absolvovaní tohto odboru porozumieš ako fungujú princípy prípravy a realizácie rôznych druhov pozemných a inžinierskych stavieb.

Čo ponúkame?

Ponúkame štúdium na európskej úrovni s využitím najmodernejších výpočtových programov a aktuálnych poznatkov v oblasti technológie stavieb vrátane automatizácie, robotizácie, nedeštruktívneho skúšobníctva a moderných informačných technológií (BIM). Absolventi nášho študijného programu sa dokázali uplatniť vo viacerých krajinách Európy a sveta: Nemecko, Francúzsko, Anglicko, Austrália. Pri katedre technológie stavieb pôsobí aj medzinárodná organizácia pre automatizáciu a robotizáciu v stavebníctve IAARC, ktorá poskytuje študentom nášho študijného programu najnovšie svetové poznatky v oblasti stavebníctva. Naša katedra ponúka štúdium tohto študijného programu aj v anglickom jazyku a umožuje absolventom získať zaujímavú prácu doma i vo svete.

Ako sa môžeš uplatniť v praxi?

Vďaka množstvu vedomostí a komplexnému pohľadu na rôzne druhy technológií stavania, ktoré získaš počas štúdia sa uplatníš takmer v akomkoľvek kolektíve v rámci stavebníctva, či už stavebno-technologický projektant, hlavný stavbyvedúci, manažér stavby, manažér kvality, ekológie a BOZP, facility manažér, rozpočtár alebo stavebný dozor.. V rámci odboru TS sa v druhom stupni štúdia špecializuješ na vybraný druh pozemných a inžinierskych stavieb, čo Ti dá základný predpoklad stať sa odborníkom vo výborne finančne ohodnotenej špecializovanej oblasti. Veľa našich absolventov sa ihneď po ukončení štúdia úspešne zamestnalo na Slovensku aj v zahraničí a tí najlepší môžu študovať na treťom stupni v študijnom programe „Technológia stavieb“ a po jeho absolvovaní získať titul „philosophie doctor PhD.“

Viac na: Katedra technológie stavieb


Matematicko-počitačové modelovanie

A

bsolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore Aplikovaná matematika s orientáciou na počítačové modelovanie a analýzu inžinierskych úloh. Bude rozumieť moderným metódam aplikovanej matematiky (numerické, štatistické, optimalizačné, grafické a vizualizačné metódy a softvéry), bude ovládať prácu s počítačom (programovacie jazyky, operačné systémy, počítačové siete, internetové aplikácie) a bude oboznámený s aplikáciami matematického a počítačového modelovania vo vede a technike.

Prečo si vybrať tento program?

– Široké uplatnenie v praxi:

 – v high-tech firmách vyžadujúcich hlboké matematické vedomosti  a počítačové zručnosti

 – vo výskumných tímoch veľkých priemyselných podnikov a finančných inštitúcií doma a vo svete

 – v najlepších domácich a zahraničných vedecko-výskumných inštitúciách.

– Kompatibilita so študijnými programami z aplikovanej matematiky a informatiky vo svete, stáže na kvalitných európskych univerzitách.
– Interdisciplinárne štúdium, v ktorom je matematika prepojená s informatikou a množstvom dôležitých aplikácií z praxe.

Čo ponúkame?

– Bezkonkurenčnú starostlivosť o študentov zo strany svetovo uznávaných odborníkov v matematike a informatike, pracovné prostredie medzi tými najlepšími – netreba chodiť do Brna či Prahy – stačí prísť študovať k nám!

– Najlepšie počítačové a softverové vybavenie na slovenských univerzitách – vlastný vysoko-výkonný paralelný počítačový klaster (160 CPU, 1.25TB RAM) určený na výskum a výuku našich študentov, priamy prístup k slovenskej infraštruktúre pre vysoko-výkonné paralelné výpočty na STU a SAV.

– Riešenie úloh z praxe už počas štúdia, prácu na zaujímavých projektoch v rámci bakalárskych a diplomových prác, účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách už počas štúdia pre tých najlepších.

Z uvedeného programu môžeš pokračovať na  študijnom programe inžinierskeho stupňa:

Čím sa môžeš stať?

Odborníkom v aplikovanej matematike a informatike

Ako sa môžeš uplatniť v praxi?

– Ako odborník v oblasti matematickej analýzy a počítačového modelovania zložitých technologických a ekonomických procesov v high-tech firmách, priemyselných podnikoch, finančných inštitúciách a na najlepších vedecko-výskumných pracoviskách doma a vo svete.

– Ako programátor v IT firmách orientovaných na tvorbu softvéru pre technické, ekonomické a finančné aplikácie, biomedicínsky výskum, spracovanie obrazu, počítačovú grafiku a vizualizáciu, štatistickú analýzu dát či data-mining.

Viac na: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie

 

Civil engineering

A

absolvent študuje celé bakalárske štúdium v anglickom jazyku. Získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore stavebníctvo v celom spektre stavebných profesií s orientáciou na teoretické a praktické zameranie výstavby pozemných, inžinierskych a vodných stavieb. Bude rozumieť základným teoretickým princípom a postupom výstavby rôznych stavieb. Bude mať znalosti z oblasti stavebných materiálov. Ťažiskom odborných predmetov sú otázky súvisiace s konštrukciami pozemných stavieb. Bude schopný navrhovať jednoduchšie stavby, prezentovať vlastné riešenia technických a ekonomických problémov pri výstavbe rôznych druhov stavieb.

Z uvedeného programu môžeš pokračovať na  študijnom programe inžinierskeho stupňa:

Absolvent študuje celé inžinierske štúdium v anglickom jazyku. Získa úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore stavebníctvo v celom spektre stavebných profesií s orientáciou na teoretické a praktické zameranie výstavby pozemných, inžinierskych a vodných stavieb. Osvojí si vedecké metódy bádania, včítane modelovania, experimentu a jeho vyhodnotenia, analýzy výsledkov a aplikácie dosiahnutých výsledkov na úlohy stavebnej praxe.

Viac na: